วิธีการสอนภาษาอังกฤษ : How to Teach English : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/21/2018 6:12:42 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ : How to Teach English
ISBN 9749007360
แปลโดย เสาวภา ฉายะบุระกุล :Jeremy Harmer
พิมพ์ที่ Pearson Edu.
พิมพ์ปี 2546
256 หน้า น้ำหนัก 510 กรัม
ราคาเดิม 438 บาท พิเศษ 372 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เป็นหนังสือสำหรับครูผู้ซึ่งเริ่มอาชีพการ
สอน และสำหรับผู้ซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบ
เพื่อจะขอรับประกาศนียบัตรทางการสอน
ภาษาอังกฤษ เช่น The Certificate in
English Language Teaching to Adults
หรืด The Certificate in TESOL ให้ตัว
อย่างและคำอธิบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับวิธี
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ซึ่งครู
สามารถนำไปใช้ได้เลย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทนำx
1 จะเป็นครูที่ดีได้อย่างไร1
2 จะเป็นผู้เรียนที่ดีได้อย่างไร9
3 จะจัดการการเรียนการสอนอย่างไร21
4 จะบรรยายการเรียนและการสอนอย่างไร33
5 จะบรรยายภาษาอย่างไร47
6 จะสอนภาษาอย่างไร73
7 จะสอนการอ่านอย่างไร93
8 จะสอนการเรียนอย่างไร107
9 จะสอนการพูดอย่างไร119
10 จะสอนการฟังอย่างไร133
11 จะใช้หนังสือเรียนอย่างไร151
12 จะเตรียมแผนการสอนอย่างไร163
13 จะทำอย่างไรถ้าหากว่า171
สรุป179
แฟ้มงาน
ภาคผนวก A อุปกรณ์ในห้องเรียน
ภาคผนวก B ข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อสำหรับการอ่านเพิ่มเติม
ภาคผนวก C สัทสัญลักษณ์
ดัชนี

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย