* การปลูกเฟื้องฟ้า : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/21/2018 6:06:47 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
* การปลูกเฟื้องฟ้า
ISBN 9748706044
เขียนโดย สมควร ดีรัศมี
พิมพ์ที่ แสงปัญญาเลิศ
พิมพ์ปี 2542
94 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาเดิม 95 บาท พิเศษ 90 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปลูกเฟื้องฟ้า
เพื่อประกอบอาชีพที่กำลังได้รับความนิยม
แพร่หลายอย่างสูงในปัจจุบัน มุ่งให้
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แสดงราย
ละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนการเตรียมสถานที่ การเพาะ
และการบำรุงพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยวและการตลาด สามารถนำไปเป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตและพลิกฟื้นฐานะให้มั่น
คงได้ตามต้องการ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ไม้งามนามเฟื้องฟ้า7
ถิ่นกำเนิดของเฟื้องฟ้า15
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเฟื้องฟ้า19
การจำแนกชนิดของเฟื้องฟ้า25
พันธุ์เฟื้องฟ้า28
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเฟื้องฟ้า34
การกลายพันธุ์ของเฟื้องฟ้า40
การปลูกเฟื้องฟ้า46
เทคนิคในการปลูกเฟื้องฟ้า58
โรคและแมลงศัตรูของเฟื้องฟ้า65
การขยายพันธุ์เฟื้องฟ้า67

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย