* คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. รหัส 2105-2504 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/21/2018 6:14:50 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ช่าง วิศวกรรม
* คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. รหัส 2105-2504
ISBN 9748516644
เขียนโดย ฝ่ายวิชาการ
พิมพ์ที่ สกายบุ๊กส์
พิมพ์ปี 2543
440 หน้า น้ำหนัก 240 กรัม
ราคาเดิม 80 บาท พิเศษ 76 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
วิชาคณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิชา
หนึ่งที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
ต่างๆ ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน แต่
การเรียนการสอนของวิชาดังกล่าวนี้ นักศึกษา
มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์
อีกทั้งพื้นฐานบางเรื่องต้องค้นคว้าจากหนังสือ
หลายเล่ม ทำให้ไม่สะดวกและยากแก่การเข้าใจ
จึงได้ทำหนังสือเล่มนี้สำหรับนักศึกษา ปวส.
และผู้สนใจโดยทั่วไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานทางไฟฟ้า11
บทที่ 2 หน่วยและการวัด24
บทที่ 3 องค์ประกอบของพีชคณิต44
บทที่ 4 ตัวประกอบและเศษส่วน63
บทที่ 5 สมการพีชคณิตเบื้องต้น73
บทที่ 6 กราฟและฟังก์ชัน83
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง108
บทที่ 8 สมการเชิงเส้น131
บทที่ 9 เลขชี้กำลังและกรณฑ์156
บทที่ 10 สมการกำลังสอง182
บทที่ 11 เลขชี้กำลังและลอการิทึม196
บทที่ 12 การนำลอการิทึมและนำรูปแบบชี้กำลังไปใช้งาน228
บทที่ 13 ตรีโกณมิติกับมุมฉาก262
บทที่ 14 การประยุกต์ใช้งานของตรีโกณมิติ296
บทที่ 15 เวกเตอร์และระนาบเชิงซ้อน316
บทที่ 16 วงจรกระแสสลับ352
บทที่ 17 ดีเทอร์มอแนนต์และเมตริกซ์402
บทที่ 18 หม้อแปลงไฟฟ้า423

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย