การปลูกพืชผักทั่วไป : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/21/2018 6:12:05 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
การปลูกพืชผักทั่วไป
ISBN 9740596325
เขียนโดย วิเชษฐ ค้าสุวรรณ
พิมพ์ที่ คลื่นอักษร
พิมพ์ปี 2551
159 หน้า น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาเดิม 135 บาท พิเศษ 122 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ ผัก และ การ
ปลูกพืชผักทั่วไป เริ่มตั้งแต่การทำความ
รู้จักผัก ความสำคัญ การคัดเลือกพันธุ์
วิธีการปลูก พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติดูแล
รักษา ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ช่วย
ให้เกษตรที่สนใจการปลูกผักมีความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น ปลูกพืชผักให้ได้ผลดีต
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ผัก9
ความสำคัญของพืชผัก10
การจำแนกประเภทพืชผัก11
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก18
การเลือกพื้นที่ปลูกพืชผัก23
การเพาะกล้าผัก26
การทดสอบการงอกของเมล็ด27
การเตรียมวัสดุเพาะ30
วิธีการเพาะเมล็ด31
การให้แสงแดด37
....
....
ประเภทผักที่ใช้รากเป็นอาหาร149
- ผักกาดหัว150
โรค-แมลงศัตรูพืช155

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย